Project “Clusters for Smart Grid” (CLUSGRID)

Six European clusters, all consortium members of the CLUSGRID (Clusters for Smart  Grid) EU funded COSME project, seek submissions  from suitably qualified training course providers for the provision of a classroom based training course in Cluster Excellence Management. This is an open procedure regarding the training of cluster managers in the specific fields of Cluster Economy, Cluster Organization Management, Change Management, Value Chain Analysis and Industry Analysis and Segmentation. The…

Project BASE – “Business Achievements for Social Enterpreneurship ”

Цели BASE – “Бизнес постижения за социално предприемачество” цели да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие на Средногорието и да насърчи хора от региона да стартират или доразвият свой собствен бизнес. Проектът цели да трансформира общностите, като ги овласти с бизнес умения и представи пред тях възможностите, които регионът дава за развитие на предприемачеството.…

Проект: 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”

Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се…

Проект: BG161PO003-2.4.02-0142–C0001 “Средногорие Лабораторис”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. www.opcompetitiveness.bg Проект: BG161PO003-2.4.02-0142–C0001 “Средногорие лабораторис” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013г, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейски фонд за регионално развитие” и…

Проект: Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ – BG161PO003-2.4.01-0029-С0001

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект: К-02-18/09.01.2013 г (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001) , „Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от…