Проект: Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ – BG161PO003-2.4.01-0029-С0001

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект: К-02-18/09.01.2013 г (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001) , „Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от…