Община Челопеч


Община Челопеч е разположена в южните склонове на Стара планина на обща площ от 44 390 дка. Състои се от едно населено място – село Челопеч с 1754 души население. Главен път София – Бургас пресича центъра на селото. В съседство са общините: Златица, Чавдар, Мирково и Етрополе.

Процентът на безработица за общината е сравнително нисък – 7.9 % от трудоспособното население, като най-голям е делът на безработните лица с основно и по-ниско образование.

Челопеч е едно от най-големите медно-златни находища в Европа. Разположено е  западно от с. Челопеч, на южния склон на Стара планина в Златишката котловина и е с приблизително 700 м. над морското равнище. Геоложките проучвания в района на находището датират от 1840 г. Експлоатацията на находището започва в края на 50-те годинини на XX век. Днес медно-златните руди се добиват  от “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, дъщерно дружество на “Дънди Прешъс Металс Инк”.