Община Панагюрище


Панагюрската община е една от единайсете общини на Пазарджишка област. Намира се в северозападната й част. На север граничи с общините от Софийска област: Мирково, Чавдар, Златица,Пирдоп и Копривщица, на изток – с община Стрелча, на юг – с общините Пазарджик и Лесичово, и на запад – с община Ихтиман, част от Софийска област. В тези граници тя заема площ 598.6 кв.км (13.4% от площта на областта), което я поставя на четвърто място сред общините на област Пазарджик – след Велинград, Батак и Пазарджик.

Селищната мрежа на община Панагюрище обхваща девет населени места – гр. Панагюрище и осем села: Баня, Бъта, Левски, Елшица, Оборище, Панагюрски колонии, Поибрене и Попинци.

Поради физикогеографския характер на изследваната територия, средната гъстота на селищната мрежа е твърде ниска – две населени места на 100 кв.км.

В обшина Панагюрище живеят 30 240 души.

Структуроопределяща компания за местната икономика е “Асарел – Медет” АД.