Подадено е предложението за ремонт на пътя през Кашана

На 27.09.2023г., Областна администрация заедно с Община Златица, Община Етрополе и Община Ботевград подадоха в установения срок проектно предложение по процедура „BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ(ИТИ), Оперативна Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съобщиха от общинска администрация – Златица. Трите общини кандидатстват по процедура с концепция „Проектиране, обследване и ремонт на път II-37…