Д-р инж. Боряна Манолова бе избрана за председател на Съвета на настоятелството на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, бе избрана за председател на Съвета на настоятелите на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) на неговото първо заседание.  След избирането през 2019 година на първата жена-ректор на висшето училище – проф. д-р Миглена Темелкова, д-р Боряна Манолова допълва дамския…

Безплатна логопедична терапия за децата от учебните заведения в община Чавдар

В община Чавдар стартира безплатна логопедична терапия за децата в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ДГ „Щастливо детство“, с. Чавдар. Заниманията с логопед се провеждат два пъти седмично и се финансират от общината. След извършено логопедично обследване от г-жа Рая Мечкарска – практикуващ логопед, са идентифицирани децата от двете учебни заведения, които, със…

Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък чрез сепариране на хартия, метал, пластмаса и стъкло

Спестени са  11780 лв само за 10 денаОбщина Стрелча обособи площадка за предварително сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на общината.Предприетите действия нареждат Стрелча до водещи общини с ясно изразена екологична политика.Експерименталното ръчно сепариране на хартия, пластмаса, метал и стъкло при строго спазване на санитарните мерки за обеззаразяване, дава следните високоефективни резултати: Сравнителен период …

Община Пирдоп подписа договор по проект за закриване на депото за ТБО

На 23 февруари бе подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп“, с регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0053 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение…