Комитетът


Опазването на околната среда е сред приоритетните направления в дейността на Клъстера. Членовете на сдружението са едни от най-големите инвеститори в България в проекти за поддържане на екологичното равновесие и устойчивото развитие на района на Централното Средногорие.

Комитет Околна среда и устойчиво развитие има за основна цел инициирането и реализацията на съвместни дейности с всички заинтересовани страни за развитие на екологичната инфрастуктура, знание и капитал.