Евротест – Контрол ЕАД


ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ ЕАД е лабораторен комплекс с дългогодишни традиции в областта на изследването и изпитването на различни видове минерални суровини и промишлени продукти. От създаването си през 1965 г. Дружеството непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност.

ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ ЕАД извършва:

  •  вземане на проби (извадки) от води, почви, руди, скали, горива (течни и твърди), природен газ, минни отпадъци;
  •  изпитване на води, почви, минерални суровини (скални и рудни), горива (въглища, твърди възстановени горива, биогорива, природен газ, газ пропан-бутан, дизелово гориво);
  •  масла, ксантогенат;
  •  метали, сплави, отпадъци;
  •  екологичен мониторинг;
  •  класификация на минни отпадъци;
  •  оценка на съответствието на строителни материали;
  •  изготвяне на сертифицирани стандартни материали.

Цялата дейност на ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ ЕАД има сертификат за одобрение по ISO 9001 от LRQA. Дружеството притежава и сертификат за акредитация № 9ЛИ, валиден до 31.05.2016 година на Изпитвателната Лаборатория по БДС EN ISO 17025, за над 350 показателя в 25 вида продукти. Създадено е и е нотифицирано Лице за оценка на съответствието на строителни материали с разрешително №. СРД 14 -NB2085 от 14.07.2008 и актуализация на списък от 21.04.2012 г.

ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ ЕАД разполага с нова модерна сграда и апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории. В Дружеството работят 95 висококвалифицирани служители с богат професионален опит.

Всички дейности по изпитване и оценка на -съответствието се провеждат компетентно, обективно и безпристрастно. Персоналът на дружеството прилага изцяло принципите на добрата професионална практика.