Химикотехнологичен и металургичен университет -София


uctm-logo

Химикотехнологичният и металургичен университет е учебно-изследователски център с над 60 годишна история и традиции в подготовката на специалисти в  професионалните направления: химични технологии; металургия; материали и материалознание; електротехника, електроника и автоматика; общо инженерство и биотехнологии.

В структурата си включва Факултет по металургия и материалознание, Факултет по химични технологии, Факултет по химично и системно инженерство и три департамента, в които се обучават студенти в 22 специалности в образователно-квалификационна степен бакалавър и 38 специалности в образователно-квалификационна степен магистър. ХТМУ е  акредитиран да обучава специалисти в 52 докторски програми в областта на химичните технологии, металургията, инженерните материали и материалознание и други.  ХТМУ е единственото висше учебно заведение, подготвящо специалисти в областта на металургичните технологии.

В рейтинга на висшите училища  ХТМУ е сред десетте най-престижни български университети, като няколко поредни години е на първо място в професионалните направления: химични технологии, металургия, материали и материалознание – доказателство за високо и устойчиво качество на обучението.

В отговор на нуждите на индустрията за обучение по специализиращи програми и курсове, в ХТМУ функционира Деканат за продължаващо и дистанционно обучение. Деканатът предлага краткосрочни курсове и индивидуални програми за повишаване и придобиване на квалификация в различни области.

ХТМУ е в тясно сътрудничество с редица водещи университети  и научно-изследователски центрове от и извън Европейския съюз. Активното участие в редица различни обазователни и научни програми ЕС разширява възможностите за академична мобилност на студентите, младите учени и преподавателите от университета.  Въведената Система за натрупване и трансфер на кредити позволява на студентите да проведат част от обучението си в партньорски университет или научно-изледователски център при пълно признаване на изучаваните дисциплини и изцяло финансирани по различни европейски програми.

ХТМУ е модерен научно-изследователски център с акредитирани изследователски лаборатории и специализирани центрове, които през годините се утвърдиха като свърващи звена за трансфер на иновативни технологии и добри практики в индустрията и държавната администрация. Научните и научно-приложни постижения на ХТМУ са оценени по достойноство и през 2015 г. ХТМУ получи наградата на издателство Elsevier за водещ изследователски екип в България.

ХТМУ разполага със съвременна материална база за обучение, научна и изследователска работа, финансирани по международни и национални програми. Информационната и материалната база непрекъснато се обновяват в отговор на бързо променящите се нужди на модерното висше образование.

 ХТМУ – успешен старт на вашата кариера (www.uctm.edu)

uctm3uctm1 uctm2