Втора годишна конференция “ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015”


Организатор: Srednogorie_logo_final_ENG_

Генерален партньор: Aurubis-300x46

 

Партньор:  Elacite-Med (2)

Уважаеми дами и господа,

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ 1

Ви кани да посетите

ВТОРА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015

08 октомври 2015г./четвъртък/

София Хотел Балкан

ПРЕДСТАВЯНЕРЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Втора годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“ обръща поглед към някои от основополагащите теми в съвременната икономическа и бизнес среда. По своята същност, индустриалната екология заема все по-централно място в политиките на организациите, осъществяващи дейността си в стратегически важни направления като промишлеността, производството и др. Нарастващото отражение на тези дейности върху обкръжаващата среда определя и нуждата от провеждане на целенасочена работа в посока обезпечаване на устойчиво развитие.

По време на форума ще бъдат разгледани някои от ключовите средства, посредством които се изгражда обликът на модерния корпоративен свят. Внимание ще бъде насочено към концепцията за създаване на интелигентното работно място с оглед осигуряване на благоприятна работна среда и насърчаване на производителността на труда и постигането на по-добри резултати.

Основни акценти, обект на дискусиите:

  • Нормативни изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Взаимодействие между ангажираните страни с оглед постигане на устойчиво развитие;
  • Индустриалната екология като съществена част от успешната бизнес стратегия;
  • Здравословните и безопасни условия на труд като задължителен елемент от корпоративните политики и практики;
  • Същност на концепцията за интелигентното работно място;
  • Насърчаване на обмена на добри практики;
  • Успешни примери от реализирани дейности и проекти.

За допълнителна информация и регистрация до 05 октомври (понеделник):

Снежана Георгиева: +359 88 766 0422,  s.georgieva@srednogorie.eu 

Петър Ковачев: +359 87 994 8479, p.kovachev@srednogorie.eu

Василена Димитрова: +359 88 261 7670, v.dimitrova@srednogorie.eu