Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”


Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези над 60 години той се утвърждава като учебен и научен център,  където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 21 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

Във Филиала – гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.

С любов към знанието – 60 години Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски”