Индустриален клъстер Средногорие проведе двудневен форум „Широк диалог“ проект „ДИАЛОЗИ (диалог– индустрия – активни – лобиране – общини – заетост – инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ” по програма „Еразъм +“

  CRHR 

 

IMG_4813 IMG_4713

На 16 и 17 юни в Археологически парк Тополница, община Чавдар,  се проведе двудневен форум „Широк диалог“, организиран от Индустриален клъстер Средногорие в изпълнение на проект „ДИАЛОЗИ (диалог– индустрия – активни – лобиране – общини – заетост – инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ” по програма „Еразъм +“.

Събитието е третото от поредица форуми, които през 2016 г. се организират в различни общини от Средногорието, на които се съпоставя „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието в частност – жените, с „дневния ред“ на местните  и централни политики  по въпросите на повишаване  благосъстоянието на младежите. Целта е да се открият нови хоризонти,  идеи, инструменти и подходи,  да се прокарат нови коридори  за  справяне с предизвикателствата пред младежката заетост.

В събитието взеха участие младежи от различни общини от региона на Средногорието: Панагюрище, Етрополе, Златица, Пирдоп и др., представители на общини: Чавдар, Пирдоп, Етрополе, Агенция по заетостта чрез регионалнота си дирекция в гр. Пирдоп и образователни институции от региона, на областна администрация Пазарджик, на бизнеса: Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и др. и неправителствения сектор, експерти в областта на младежките политики и инициативи, медии и др.

Форумът бе открит от Ангел Геров, кмет на община Пирдоп, Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие и Мария Шентова, Председател на Общинския съвет на Пирдоп и директор на Дирекция „Бюро по труда” Пирдоп, които обърнаха специално внимание на продължаващото разминаване между изискванията за работодателите, които се покачват с всяка изминала година и реалната квалификация, която получават младежите, излизайки от средното, особено професионалното, образование.

Маня  Лазарова, секретар на община Чавдар представи възможностите и политиката на общината по отношение на повишаване на женската заетост. Янка Захариева, Ръководител  Подбор и назначаване  в  Аурубис България разказа за възможностите, които компанията предоставя за кариерно развитие и реализация на младите хора. Гергана Калоянова – Главен експерт в Дирекция “АКРРДС” в Областна администрация Пазарджик акцентира върху регионална и местна политика за заетост, насочена към младите хора, с фокус младите жени.

Особен интерес предизвикаха презентациите на ученичките от СОУ „Саво Ц. Савов“, гр. Пирдоп – Цветина Рашева и Стела Рашева, Виктория Крънева и Илияна Захариева от СОУ „Паисий Хилендарски“, гр.Златица  и учителят от Аграрано-техническата професионална гимназия , гр. Златица – Петър Кънчев, всеки от които представи потенциала на училището си и проектите, в които водещи са младежите.  

Десислава Чалъмова от Индустриален клъстер Средногорие представи възможностите, които програмата Еразъм + предоставя за развитие на млади предприемачи.

В интерактивна дискусия водена от г-н Павел Панайотов, Директор “Програми за предприемачество” в Център “Ринкър”, към фондация „Помощ за благотворителността в България“, младежите развиха свои идеи за реализация на младите хора в региона.

IMG_4907 IMG_4831

Проект № 2015-3-BG01-KA34701-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейскaта комисия и Националната агенция.
Коментарите са закрити.