Управителен съвет


Тим Курт, Председател на Управителния съвет

Тим Курт е изпълнителен директор на “Аурубис България” АД.

Образование

Специалист по логистика от Университета по приложни науки в гр. Фрийдберг, Германия.

Професионален опит

Започва кариерата си в “Unilever” (1990-2001 г.), където като “Ръководител “Износ” натрупва опит в областите планиране, закупуване, счетоводство и обслужване на клиенти. Развитието на кариерата си продължава в компанията “Numico” и до 2004 г. заема позицията Ръководител “Логистика” за брандовете “Milupa” и “Pulmoll”, като се занимава главно с планиране и осигуряване на суровини за дейността на фирмата. От 2004 до 2006 г. живее и работи в гр. Ополе, Полша, като заема позицията Директор “Верига доставки”.

В “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) започва работа през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнително в периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър “Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество проекти на Групата, някои от които и в България. От 1-ви август 2014 г. заема позицията изпълнителен директор на Аурубис България. 

Президент е на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Председател на управителния съвет на Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“.

Инж. Драгомир Драганов, Член на Управителния съвет

Инж. Драгомир Драганов e изпълнителен директор на Елаците-Мед АД

 Образование 

Драгомир Драганов е магистър инженер по геология и проучване на полезни изкопаеми от Минно-геоложкия университет, София.  

Професионален  опит

Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор на Елаците-Мед АД от 2015 г. Преди това е бил генерален директор „Производство и околна среда“ на Елаците-Мед АД (2009-2015 г.). Професионалният му път в Елаците-Мед АД включва различни позиции: геолог, началник производствено-технически отдел, заместник-директор по производството и директор на Рудодобивен комплекс „Елаците“ (1982-2008 г.). През 2009 г. е  е бил  директор на „Природни ресурси и концесии“ на Геотехмин ООД.  Драганов работи повече от 30  години в минната индустрия, от които 5 години в сферата на търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми.

Има опит във всички аспекти на оценка на ресурситеи запасите от метални полезни изкопаеми, предпроектни проучвания,проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Драгомир Драганов има доказани управленски умения  в дейността по добив и първичната преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от открити рудници, както и в управлението на цялостния производствен процес.

 

Инж.Константина Градева-Василева, Член на Управителния съвет

new-image
Инж.Константина Градева-Василева е Директор „Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността” на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД , дъщерно дружества на канадската минна компания Дънди Прешъс Металс Инк (ДПМ).

Образование

Константина Градева-Василева е възпитаник на Минно-геоложкия университет “Св.Иван Рилски”, град София, магистър по Инженерна геоекология. Специализирала е “Международни икономически отношения” към същия университет и “Минна публична администрация” към Парижката минна академия.

Професионален опит

Професионалното й развитие започва в Технически университет-София, като експерт в Научно-изследователска лаборатория “Екологични технологии и управление”, а впоследствие работи в Държавен фонд “Земеделие” и Министерство на икономиката.

Константина се присъединява към екипа на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, през март 2004 година като инженер-еколог. От 2009 г. ръководи екипа на отдел “Опазване на околната среда”, а от септември 2012 г. оглавява дирекция “Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността”.

Инж. Делчо НиколовЧлен на Управителния съвет

Инж. Делчо Николов е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД от 2014 г. Член е на Управителния съвет на Българска Минно-Геоложка Камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”. Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище.

Образование

Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в София.

Професионален опит

Работи в „Асарел-Медет” от 1980 г., последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел”, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности”. През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на Управителния съвет на компанията и изпълнителен директор. Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

Инж.Никола Белишки, Член на Управителния съвет

Инж. Никола Белишки е кмет на община Панагюрище

Образование

Никола Белишки е завършил “Техникум по минна промишленост” в Панагюрище със специалност „Минна електромеханика” и  “Институт за учители по практика” в  Сливен със специалност „Силнотокова електротехника”. Притежава магистърска образователно-квалификационна степен по специалностите „Електроенергетика и електрообзавеждане” и “Безопасност на труда” в Технически университет Габрово.

Професионален опит

Никола Белишки постъпва на работа като преподавател през 1987 г. в Техникума по минна промишленост.

През периода 1997 – 2002 г. работи в “Електроразпределение Пловдив” – ЕАД клон Пазарджик, район Панагюрище. Заема длъжностите ел.монтьор-пласмент, ВРИД началник район Панагюрище отговорник звено “Пласмент”. В периода 2002 – 2009 г. Никола Белишки  работи в  “Асарел-Медет” АД, Панагюрище. До 2009 г. заема длъжностите Ел.монтьор ТТЦ, Диспечер ОФ, Инженер енергетик към отдел “Енергоснабдяване, енергийна ефективност и инженеринг”. От януари 2009 г. до юли 2009 г. е Ръководител звено “Енергийна ефективност”.

През  2009 г.  е избран за Народен представител в 41-то Народно събрание.

Никола Белишки е общински съветник в Общински съвет на Панагюрище от 2007 до 2009 г. Първоначално е председател на постоянната комисия “Местно самоуправление”, в последствие оглавява постоянната комисия “Териториално и селищно устройство”. Член е на постоянната комисия “Образование, култура и спортни дейности”.

Ангел Геров, Член на Управителния съвет

gerov

Ангел Геров е кмет на община Пирдоп

Образование

Ангел Геров е завършил „Унивеситет за национално и световно стопанство“, гр.София, специалност „Маркетинг и мениджмънт”.

Професионален опит

Ангел Геров идва от средите на малкия и среден бизнес в Средногорието.

От 1997 г. е в частния сектор и е съсобственик на две търговски дружества в сферата на търговията с петролни продукти и строителството и строително-ремонтните дейности. И двете компании функционират на територията на Община Пирдоп.

През 2015 г. е избран за кмет на община Пирдоп.

Инж.Николай Минков, Член на Управителния съвет

Nikolay Minkov 7 (2)

Инж.Николай Минков е Изпълнителен директор на Сдружение ” Индустриален Клъстер Средногорие”

Образование

Магистър-електроинженер по специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт, Москва, Русия. Специализирал е автоматизация и управление в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в университети и компании в България и Русия, Гърция и Кипър, Великобритания, Ирландия и Япония.

Професионален опит

Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, Факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и други. По-късно ръководи отдел „Концесии“ в Министерски съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България, Хайделберг (днес Титан Златна Панега) Цимент, Юнион Миниер (днес Аурубис България), ЕОН България и други. През 2002 г. се присъединява към ръководството на “Елаците Мед” АД. Член е на Съвета на директорите на медодобивната компания. От нейното създаване през 2004 г. управлява и представлява Енергео ЕООД – лицензиран търговец на електроенергия, част от групата Геотехмин ООД (www.geotechmin.com).

Николай Минков е един от инициаторите за създаване и развитие на Индустриален клъстер Средногорие. При неговото учредяване през 2005 – 2006 гг. и отново от 2011 г. е изпълнителен директор на сдружението.