Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер” – BG161PO003-2.4.01-0029-С0001


 

2
1111111111111111111111111111111111111111111111
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

                                                                  

1
1111111111111111111111111111111111111111111111
www.eufunds.bg
3
1111111111111111111111111111111111111111111111111
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект : К-02-18/09.01.2013 г  (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001) ,  „Укрепване на административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Проект: Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейността на Средногорие Мед Индустриален Клъстер

ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.

 

На 09 януари 2013 г. Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Изпълнението на проект „Укрепване на административното тяло и популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер“ ще подпомогне  развитието на организацията, чрез повишаване на административния капацитет и оперативната дейност; ще допринесе за популяризирането на Клъстера и не на последно място ще укрепи взаимовръзките между членовете.

Общата стойност на проекта е 200 130,73 лв. Продължителността е 26 месеца.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.