Средногорие лабораторис – BG161PO003-2.4.02-0142-C0001


2
1111111111111111111111111111111111111111111111
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

                                                                  

1
1111111111111111111111111111111111111111111111
www.eufunds.bg
3
11111111111111111111111111111111111111111111111
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

 

Проект: BG161PO003-2.4.02-0142–C0001 “Средногорие лабораторис” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013г, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Дейностите по проекта са насочени към изграждането на  лаборатории, разположени на територията на Средногорието и гр. София. С подкрепата на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще бъдат закупени дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи  в изпълнение на следните дейности:

1.  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за лаборатория за анализ на суровини и материали с подразделения, намиращи се на площадката на “Аурубис България” АД, индустриална зона Пирдоп, „Евротест-контрол“ ЕАД, гр.София,  „Асарел – Медет“ АД, общ.Панагюрище и Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“.

2.  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за лаборатория за енергиен мениджмънт и енергийна ефективност- предприятията в сектора се характеризират с високи енергийни разходи. Лабораторията ще бъде разположена в помещение на „Аграрно -Техническа Професионална Гимназия“, гр. Златица.

3.  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на лаборатория за управление на сгради и съоръженя. Лабораторията ще бъде разположена в помещение на „Аграрно -Техническа Професионална Гимназия“, гр. Златица.

4.  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на лаборатория за управление поддръжка на индустриални машини и съоръжения. Лабораторията ще бъде разположена в помещение на „Аграрно -Техническа Професионална Гимназия“, гр. Златица.

Проектът цели подобрение на динамичността и конкурентоспособността на клъстера, което ще окаже положително влияние върху развитието, както на региона на Средногорието, така и на индустрията като цяло.  

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.