Средногорие лабораторис – BG161PO003-2.4.02-0142-C0001


EU  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

NSRR

            www.eufunds.bg

OPRKBI

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013 г.
www.opcompetitiveness.bg

Проект: BG161PO003-2.4.02-0142–C0001 “Средногорие лабораторис” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013г, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Приключи изпълнението на дейностите по проект “Средногорие лабораторис”.

На територията на Средногорието и гр.София са въведени успешно в експлоатация четири лаборатории: 

  1.      Лаборатория за анализ на суровини и материали с четири подразделения.
  2.     Лаборатория за енергиен мениджмънт и енергийна ефективност.
  3.     Лаборатория за управление на сгради и съоръжения. 
  4.     Лаборатория за управление поддръжка на индустриални машини и съоръжения.

С изпълнението на проекта организацията си поставя следните дългосрочни цели: 

  • Повишаване производствената и енергийна ефективност  на клъстера;
  • Повишаване на качество на продуктите произвеждани от членовете на клъстера;
  • Подобряване опазването на околната среда;
  • Подготвяне на база за проекти за НИРД;
  • Повишаване на квалификацията на заетите в предприятията членове;
  • Обучение на ученици, студенти и специалисти.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Срок на изпълнение: 26.09.2013 г.- 26.09.2015 г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.