Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”


    CRHR   EU flag-Erasmus+_vect_POS

Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия и Националната агенция.

 

Тематичната рамка на проекта е да се съпостави „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието в частност – жените с дневния ред на местните и централни политики по въпросите на повишаване благосъстоянието на младежите. Целта е да се открият нови хоризонти, идеи, инструменти и подходи, да се прокарат нови коридори за справяне с младежката безработица и за приемане и прилагане на ефективни, работещи младежки политики.

Цел на проекта:
ӏ Прокарване на идеи за ефективна младежка политика за социално включване на младите жени, жертва на структурната безработица в района на Средногорието.
ӏ Поставяне на вниманието на обществото важния въпрос за неизползвания младежки потенциал в страната.

Специфични цели на проекта:
ӏ Организиране на структурирани тематични диалози в целевия регион с участието на заинтересованите страни.
ӏ Провеждане на кампания, която да формулира ясни и конкретни предложения до властите на местно, регионално и национално ниво за преодоляване проблема с безработицата и социалната изолация на младите жени от Средногорието.

Целева група:
Целевата група на проекта са жените, уязвими на социална изолация, по-конкретно:
ӏ уязвими от гледна точка на възможностите за трудова заетост в региона на Средногорието. Това са младите жени на възраст между 15-18 год.

ӏ безработните млади жени в региона между 18-30 год., които са жертва на структурната безработица, произтичаща от спецификата на местната икономика, която предлага основно работни места за мъже.
В дейностите по проекта ще участват и представители на всички заинтересовани страни: на публичните власти, на бизнеса, на академичната и образователната общност, на гражданския сектор. Те ще допринесат за равенството и балансът между половете.

Дейности:
Планиране и провеждане на два типа форуми,които в обхвата си представляват кампания по младежки политики:
ӏ Форуми “ДИАЛОЗИ С ШИРОКО УЧАСТИЕ” НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: младежи, големия бизнес в региона, представители на властите, отговорни за провеждането младежки политики (общини, АЗ, МТСП, МОН, МИЦ), НПО и медии.
Ще се организират три двудневни форума от типа “диалози с широко участие” в различни общини от региона. Ше бъдат представени позициите и идеите на отделните играчи, ще се обобщят проблемите и ще бъде изготвена обща позиция.

ӏ Форуми ЕДНОДНЕВНИ „ДВУСТРАННИ ДИАЛОЗИ“ между местните власти и активните младежи с лидерски качества и потенциал да бъдат агенти на промяната.
Планирани са общо два еднодневни “двустранни диалози” в общините. Активни представители на младежките групи, излъчени от предходните събития, ще изнесат презентации пред вземащите решения на местно ниво с цел да бъдат интегрирани в общинските политики и документи за развитие.

Период на изпълнение: 14.01.2016 г. – 13.01.2017 г.